Piraattipuolueen puolueohjelman koulutuspolitiikka-osiossa mainitaan tavoitteena oppilaan oman ajattelun korostaminen ulkoaopettelun kustannuksella. Tavoite on sinänsä hyvä, mutta olen sitä mieltä, että oman ajattelun saaminen järkeväksi vaatii systemaattista harjoitusta. Se, että oppilaat alkavat vain laukomaan mielipiteitään, ei ole omaa ajattelua kehittävää.

Tässä Hesarissa julkaistussa mielipidekirjoitusessa korostetaan tieteenfilosofian roolia sen ymmärtämisessä, miksi tieteellinen tieto ja huuhaa eivät ole samalla viivalla, vaan tieteellinen tieto on oikeasti parempaa. Ehdotettu tieteenfilosofian tuominen kouluopetukseen palvelisikin oppilaan oman ajattelun kehittämistä. Filosofiasta oman ajattelun kehittämistä palvelisi myös tiedon luonteen tutkiskelu sekä sen ymmärtäminen, millaisia erilaisia väitelauseita on olemassa, esimerkiksi erottelu analyyttinen-synteettinen. Näin filosofiaa olisi tuotava peruskouluun ja lukioon, ja samalla pidettävä huoli siitä, että filosofiasta opetettaisiin niitä osa-alueita, jotka ovat hyödyllisiä kriittisen ajattelun kehittämisessä.

Toinen oppilaan oman ajattelun kehittämistä tukeva kurssi koulussa voisi olla väittelytaidon kurssi, jolla keskityttäisiin argumentaatiovirheiden karsimiseen. Filosofeilla on oikeasti säännöt sille, millaiset argumentit ovat totuuden löytämistä palvelevia, ja millaiset argumentit taas palvelevat tätä tarkoitusta vain näennäisesti. Tällainen kurssi palvelisi oman ajattelun kehittämistä, koska argumentaatiovirheet ovat yleensä seurausta ajatusvirheistä.

Myös matematiikalla on roolinsa oppilaan oman ajattelun kehittämisessä. Matematiikassa, sellaisena kuin sitä opetetaan korkeakoulutasolla, kaikki esitetyt väitteet täytyy todistaa, eli perustella vedenpitävän loogisesti. Jos tätä opetettaisiin jo koulussa, oppilaat joutuisivat operoimaan ympäristössä, jossa päättelyketjut ovat vedenpitäviä. Tämä auttaisi ymmärtämään hyvän ja huonon päättelyn välistä eroa yleisemminkin. Olen kirjoittanut mm. tästä aiheesta täällä.